Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod Elfed Blwyddyn 1 / Year 1 'Elfed' Day

Roedd y dosbarth yn llawn o liw wrth i’r plant ddod i’r ysgol wedi gwisgo’n lliwgar. Yn y bore cafodd pawb y cyfle i goginio cacennau, paratoi brechdannau ac addurno bisgedi yn barod a’r gyfer y parti. Cafwyd helfa drysor Elfed lle bu’r plant yn chwilio am eliffantod o gwmpas yr ysgol ac yna eu didoli fesul lliw. Yn y prynhawn cafwyd disgo a gêmau ac yna gwledd i orffen y dydd.

The class was full of colour as the children came to school colourfully dressed. In the morning everyone had the opportunity to cook cakes, prepare sandwiches and decorate biscuits ready for the party. An Elfed treasure hunt was held where the children searched for elephants around the school and then sorted them by colour. In the afternoon a disco and games were held and a feast was had to finish the day.