Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Clwstwr / Aeron Cluster Crosscountry

Braf oedd cael cynnal cystadleuaeth traws gwlad clwstwr Aeron a’r gaeau’r ysgol. Ymunwyd gan holl ysgolion y clwstwr gyda 278 o blant yn cymryd rhan. Cafodd pob disgybl ym mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 y cyfle i gymryd rhan. Da iawn i bawb am ei hymdrech arbennig. Canlyniadau Bechgyn bl.3—1af Rhys, 2il Guto a 3ydd Ollie Merched bl.3—2il Nancy, 3ydd Nel Bechgyn bl.4—1af Griff, 2il Dylan Merched bl.4—2il Mabli Bechyn bl.5—1af Hari, 2il Junior Merched bl.5—1af Elen, 2il Louise, 3ydd Emmi Bechgyn bl.6—1af Harry Merched bl.6— 2il Freyja

t was great to host the Aeron cluster crosscountry competition on the school fields. All the schools in the cluster joined with 278 children participating. All pupils in year 3, 4, 5 and 6 had the opportunity to participate. Well done to everyone for their effort. Results Yr.3 Boys—1st Rhys, 2nd Guto, 3rd Ollie Yr.3 Girls—2nd Nancy, 3rd Nel Yr.4 Boys—1st Griff, 2nd Dylan Yr.4 Girls—2nd Mabli Yr.5 Boys—1st Hari, 2nd Junior Yr.5 Girls—1st Elen, 2nd Louise, 3rd Emmi Yr.6 Boys—1st Harry Yr.6 Girls—2nd Freyja