Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

Cofiwch am ein Bore Coffi dydd Gwener 27ain Medi 2013 yn Neuadd yr Ysgol o 8.45yb - 11.00yb.

Please remember our Coffee Morning on 27th September 2013 in the school hall from 8.45am - 11.00am.

Fe fydd stondin gacennau, felly croesawn unrhyw gyfraniadau oddi wrthoch.   Gwahoddwn bob plentyn i ymuno yn yr hwyl drwy wisgo dillad eu hun - ar y thema lliwiau pinc a/neu wyrdd (ond dim dillad y fyddin) am dal o 50c.  Byddant hefyd yn gallu prynu diod a chacen am 50c yn ystod y bore.

We will have a cake stall, so all contributions of cakes will be much appreciated.  We invite every child to join the fun by wearing their own clothes - following a pink and/or green theme (but not army camouflage) - for a donation of 50p.  They will also be able to buy a cake and drink in the morning for 50p.