Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd / County Urdd Eisteddfod

Llongyfarchiadau i bob disgybl a gymerodd ran yn yr Eisteddfod ym Mhontrhydfendigaid dydd Sadwrn diwethaf.

Roedd y plant yn cystadlu yn y cystadlaethau canlynol :-

Parti Llefaru, Parti Deulais, Cerddoriaeth Creadigol a'r Cor.

Mi wnaeth y plant i gyd yn arbennig o dda.  Diolch i chi gyd am eich gwaith caled.

Pob lwc i'r Parti Dawnsio Disgo a fydd yn cystadlu dydd Mercher 17ain o Fawrth.

The children were competing in the following competitions :-

Recitation Party, Singing Party, Creative Music and the Choir

All the children did extremely well.  Thank you all for your hard work.

All the best to the Disgo Dancing group who will be competing in the Eisteddfod on Wednesday, 17th March.